Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Klavdija Šiško:
Daljša mladinska proza v 80. letih 20. stoletja

Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik

Štud. program:
- slovenski jezik - D
- bibliotekarstvo - D

Krško, april 2004

Zahvala

Hvala mentorju, prof. dr. Miranu Hladniku, za strokovne napotke pri pisanju diplomske naloge, predvsem pa za njegov prijazen in človeški odnos do študentov. Hvala tudi staršem in Marku za vso podporo ter vzpodbudne besede v času študija.

''Ljubim knjige, ki ostajajo zveste bistvu umetnosti, se pravi:
knjige, ki nudijo otrokom v intuitivni in neposredni obliki
spoznanje in preprosto lepoto, takšno, ki jo brž zaznavajo
in ki vzbuja v njihovih dušah tak pretres, da jih bo poslej spremljal
vse življenje. (...) Ljubim jih predvsem tedaj, ko nam posredujejo
tisto znanje, ki je nadvse težko in bolj ko vse drugo potrebno:
poznavanje človeškega srca.''

(Paul Hazard: Knjige, otroci in odrasli)

Kazalo

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU

Ime in priimek: Klavdija Šiško
Naslov diplomskega dela: Daljša mladinska proza v 80. letih 20. stoletja
Kraj: Krško
Leto: 2004
Št. listov: 75
Št. grafov: 1
Št. tabel: 7
Št. prilog: /
Št. strani prilog: /
Št. bibliografskih opomb: 17
Mentor: prof. dr. Miran Hladnik
UDK: 821.163.6 (02.053.2) ''1980–89'', 82–3
Ključne besede: slovenska proza, mladinska književnost, 1980–89

Izvleček:

Mladinska književnost je za razvoj bralnega interesa pri mladih bralcih eden ključnih dejavnikov. Diplomsko delo, ki je sicer razdeljeno na dva dela, v prvem, teoretičnem delu obravnava pojem mladinske književnosti, njene značilnosti in kratek pregled razvoja te književnosti v Sloveniji. V drugem delu pa najprej podaja številčne podatke o slovenskih mladinskih delih, ki so izšla v obdobju 1980–89 pri nas ali v tujini ter razmerja med prvotiski in ponatisi oz. ponovnimi izdajami. Največji del diplomskega dela pa je posvečen literarni analizi 15 del daljše slovenske mladinske proze iz obdobja 1980–89. Iz literarne analize je moč ugotoviti nekatere skupne značilnosti slovenskih mladinskih del v tem obdobju: najpogostejši žanri so ljubezenski mladinski roman, avanturistični mladinski roman in roman o odraščanju; dogajalna zgradba je relativno preprosta; prevladuje prvoosebni pripovedovalec. Junaki so največkrat sodobni vrstniki bralcev – osnovnošolci in srednješolci, ki se srečujejo s prvo zaljubljenostjo in s tipičnimi težavami odraščanja. Svoj pogosto ironičen odnos do sveta izražajo z uporabo posebnih jezikovnih sredstev, tako da je njihov govor obarvan s prvinami slenga in pogovornega jezika.

V obravnavanih delih je moč zaslediti tudi prvine vzgojnosti. Dela poskušajo vplivati na vedenje mladih bralcev in tako nadaljujejo s tradicijo, ki se je začela že ob samem nastanku mladinske književnosti pri nas.

PREVOD V ANGLEŠČINO

Title: Longer Prose Works of Slovene Teenage Literature of the 1980s
Keywords: slovene prose, teenage literature, 1980–89

Abstract:

Teenage literature is one of the basic components when it comes to developing interest in reading at an early stage. Diploma thesis is divided into two parts. In the first, theoretical part, it covers the concept of teenage literature, its characteristics and a short review that shows the development of this kind of literature in Slovenia. In the second part it first gives numerical data on Slovene works written for teenagers which were published in the period between 1980 and 1989 in Slovenia or abroad, and shows the relationship between first editions and their reprints. Diploma thesis is largely dedicated to the analysis of fifteen longer prose works of Slovene teenage literature published between 1980 and 1989. On the basis of the analysis we can draw conclusions that Slovene teenage novels published in the above mentioned period share some common features. Teenage love novel, teenage adventure novel and teenage novel about growing up are the most common types of genre; the structure of the action is relatively simple; the first person narrator dominates. Most often the heroes are contemporary peers of the readers – students of primary and secondary schools who are falling in love for the first time and face typical problems of growing up. They express their often ironic attitude towards the world by using a special kind of language. That is why their speech is combined with the elements of slang and colloquial language. In the works analysed there are also elements of upbringing. The works try to influence the behaviour of young readers and in such a way carry on the tradition formed at the very beginning of teenage literature in Slovenia.

1 UVOD

Mladinska književnost igra ključno vlogo pri razvijanju bralnega interesa in bralne kulture pri mladih, komaj opismenjenih bralcih. Razvijanje bralne kulture se namreč začne že v rosni, cicibanski dobi. Takrat malčki uživajo v poslušanju preprostih zgodbic in pravljic. Z vstopom v šolo jih začnejo privlačevati povesti, postavljene v resnični čas in začinjene z napeto zgodbo z eksotičnim dogajalnim prostorom. V času pubertete pa so mladostnikom blizu predvsem realistična dela s čustveno poudarjenimi vsebinami in z junaki, s katerimi se lahko identificirajo. Če mladinska književnost uspe navdušiti mlade bralce in jih pritegniti k branju, pripomore pri oblikovanju pozitivnega odnosa do branja. Ravno s pozitivnim odnosom do branja mladi razširjajo svoj bralni interes in tako začnejo posegati tudi po zahtevnejši literaturi. S tem pa bogatijo svoj miselni, čustveni in duhovni svet.

Z namenom predstaviti delček te, za mlade tako pomembne literature, sem se odločila, naj bo rdeča nit moje diplomske naloge prav literarna analiza določenih mladinskih del v določenem obdobju.

Ker predvidevam, da mladi bralci raje posegajo po sodobnih delih, saj ta dela največkrat prikazujejo t. i. sodobne junake v sodobnem času in so tako nekakšna projekcija bralcev samih, sem izbrala 80. leta 20. st. Posvetila sem se le daljši slovenski mladinski prozi. Tako sem najprej iz Slovenske bibliografije izpisala dela, ki ustrezajo tema dvema kriterijema. Upoštevala sem tako prvotiske kot tudi ponatise in ponovne izdaje, in sicer ne glede na to, ali je delo izšlo pri nas ali v tujini. Izbrane podatke sem uporabila v 3. poglavju. Seznam vseh izdanih del iz tega obdobja pa je bil predolg za obravnavo. Zato sem določila kriterije, po katerih sem s pregledovanjem del precejšnje število del izločila. Kriterije za izbiro del sem navedla v 4. poglavju.

Pri literarni analizi prebranih del sem se osredotočila na motive, ki se najpogosteje pojavijo v delih, na zunanjo zgradbo, dogajalno zgradbo, prostorsko in časovno analizo, določila sem perspektivo in pripovedovalca. Zanimalo me je, kdo so junaki mladinskih del, kakšen je njihov jezik, kaj motivira njihova dejanja in ali jih zgodba pripelje do srečnega konca. Opazovala sem morebitne elemente vzgojnosti, poučnosti in trivialnosti. Prebrana besedila sem tudi žanrsko določila in pregledala njihove spremne besede in literarne kritike. Na koncu sem dodala obnove obravnavanih del in njihov seznam po letih izida.

Kazalo      NaprejStran je po predlogi Klavdije Šiško postavila Andreja Musar 2. junija 2004. Nazadnje je bila spremenjena isti dan.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/sisko_klavdija/default.htm

Število obiskov: