Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Mateja Feltrin:
Družbeno kritične pesmi Tomaža Domicelja, Andreja Šifrerja in Adija Smolarja

Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik

Ljubljana, 2002


ZAHVALA

Red. prof. dr. Miranu Hladniku se zahvaljujem, da je z naklonjenostjo sprejel mojo idejo o vsebini diplomskega dela, mi ob nastajanju pomagal in svetoval. Vesela sem, da so Tomaž Domicelj, Andrej Šifrer in Adi Smolar z navdušenjem sodelovali; hvala za prijetne in koristne pogovore. Dušanu Uršiču sem hvaležna, da me je seznanil s kantavtorji, pomagal posneti pogovore, pripraviti predstavitev in izdelati priloženo zgoščenko.

Kazalo

1. Uvod

V diplomski nalogi sem primerjala pesmi treh slovenskih kantavtorjev – umetnikov, ki so avtorji besedila in melodije svojih pesmi: Tomaža Domicelja, Andreja Šifrerja in Adija Smolarja. Čeprav je pri nas trenutno okrog dvanajst aktivnih kantavtorjev, sem se omejila samo na omenjene tri, saj sem ugotovila, da je gradivo vseh preobsežno.

Domicelj in Šifrer sta bila popularna že v Jugoslaviji, medtem ko je javnost iz medijev za Smolarja izvedela šele konec osemdesetih let preteklega stoletja. Izbrani avtorji so zelo ustvarjalni, saj je vsak od njih izdal vsaj osem zgoščenk, oziroma pred tem plošč ali kaset. Njihovi opusi so preobsežni, vsak je napisal preko sto pesmi, zato sem se omejila le na družbeno kritične. Slednje se mi zdijo karakteristične za vse kantavtorje, tudi pri obravnavanih zavzemajo največji delež, medtem ko med popevkami prevladujejo ljubezenska besedila. Slednja tudi pri obravnavanih zavzemajo pomembne delež. Ob drugem branju sem pesmi začela razvrščati v kategorije. Družbeno kritične pesmi so se izkazale kot najmočnejša kategorija, vsebinsko pa precej ohlapna, zato sem jih potem razdelila še v nove skupine, ki so pri vsakem drugačne. Zaradi prevelikega števila pesmi nisem obdelala literarno teoretsko, temveč le vsebinsko in tematsko. Poskušala sem izpostaviti značilnosti vsakega avtorja.

V uvodu sem ugotavljala, kakšne pesmi pišejo kantavtorji – zakaj niso niti šansoni niti popevke. Zaporedje obravnavanih kantavtorjev sem določila po starosti, od najstarejšega do najmlajšega, zato je prvi Tomaž Domicelj, sledi Andrej Šifrer, najmlajši pa je Adi Smolar. Po biografiji sem v osrednjem delu preko vsebinskih povzetkov prišla do določenih značilnostih. Na koncu sem avtorje primerjala med seboj. Med priloge sem uvrstila pogovore s kantavtorji, besedila družbeno kritičnih pesmi in zgoščenko, na kateri so posneti pogovori in pesmi.

1.1 Družbeno kritične pesmi kantavtorjev med šansoni in popevkami

Popevke sodijo v lirično zvrst besedil, od ostale lirike pa jih loči predvsem namembnost. Besedila so namreč v tesni povezavi z glasbo, v nekaterih primerih so le njen privesek, v besedilih avtorjev, ki sem jih obravnavala, pa imajo svojo težo in pomembnost; gre za zlitje glasbe in besedila. To da so besedila pomemben del popevk, kaže tudi ocenjevanje in nagrajevanje pesmi na določenih glasbenih festivalih. V Franciji je dobro znan šanson, ki velja za umetniško obliko lažjega značaja, uveljavil pa se je sredi 19. stoletja. Pierre Jean Berganger je šanson označil kot peto pesem, nekoliko sentimentalno, največkrat ostro politično zafrkljivo, torej družbeno opredeljeno, angažirano, po obliki rimano. Pesmi, ki sem jih zajela v diplomski nalogi, pravzaprav ustrezajo vsem Bergangerjevim kriterijem. V slovenskem prostoru so takšna besedila značilna za kantavtorje, šansoni so popevke z zahtevnejšim besedilom, vendar tudi po glasbeni plati zelo spominjajo na Francijo, domovino šansona. V pesmih Domicelja, Šifrerja in Smolarja tega ne občutimo, zato jih ne moremo označiti za tipične šansone. Za vsa obravnavana besedila je značilno, da se ujemajo z glasbenim ritmom in glasbeno frazo.

Po Martinu Lindsayju je popevka zgoščeno sporočilo ali zgodba, podana v vsakdanjih besedah. Metrum je prilagojen preprosti melodiji. Namenjena je bolj čustvom kot intelektu, njeno bistvo je staro in znano, zunanje svetleče. Je celovito in se postopoma razvija do klimaksa in zadovoljivega konca. Družbeno kritična besedila Domicelja, Šifrerja in Smolarja se v kar nekaj točkah ločijo od popevkarskih. Besedila niso namenjena zgolj čustvom ampak bolj intelektu, tudi konec ni vedno zadovoljiv. So zbadljiva, obtožujoča, včasih želijo biti poučna. Naglaševanje besed se v takšnih besedilih prilagaja glasbenim poudarkom, ti so pri petju drugačni kot pri recitiranju. Besedilo mora imeti takšen metrum in ritem, da se ujema z ritmom in takti melodije. Tako kot za večino lirskih pesmi je tudi za popevke značilna rima. Uporabljajo jo tudi obravnavani avtorji. Rima ali polni stik je najimenitnejše in najbolj znano ponavljanje istih zvokov (Matjaž Kmecl).

Družbeno kritične pesmi Domicelja, Šifrerja in Smolarja bi po vsebinski plati lahko uvrstili med šansone. Tej opredelitvi ne ustreza le zvrst glasbe. Po besedilni plati bi jih torej lahko označili za šansone, po glasbeni pa za popevke.

Kazalo      NaprejStran je po predlogi Mateje Feltrin postavila Andreja Musar 19. aprila 2004. Nazadnje je bila spremenjena isti dan.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/feltrin_mateja/default.htm

Število obiskov: